Saturday, January 24, 2009

ആരുനല്ല പാട്ടുപാടും

ആദ്യമേ ഒരു കുയില് വന്നു
പിറകെ ഒരു കുയിലും വന്നു
ആരു നല്ല പാട്ടുപാടും രണ്ടുപേരും തര്ക്കമായി
അപ്പുുുുുുുുറത്തെെെ കൊമ്പില് നിന്ന
കാക്ക പറന്നു വന്നു
ഒന്നാം കുയില് പാട്ടുപാടി
എന്തു നല്ല പാട്ട്
രണ്ടാം കുയില് പാട്ടുപാടി
ബഹുരസം സംഗീതം
അപ്പോള് കാക്ക പറ‍‍‍ഞ്ഞു ‍ഞാന് നല്ലൊീരു പാട്ടുപാടാം
കാക്ക ഒരു പാട്ടുപാടി ക്രാ ..ക്രാ...ക്രാ
പിന്നെ കാക്ക പറഞ്ഞു
എന്നുടെ പാട്ട് നല്ല താണല്ലൊ.

ജിനു മുരാരി
std VII

No comments:

Post a Comment

കൂട്ടുകൂടിയവര്‍